Πολυτονιστής: γράψτε απευθείας αρχαία ελληνικά

Οδηγίες

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙ

>> Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Πριν λίγο καιρό άκουσα τον καθηγητή Κριαρά να συνιστά στον ΓΑΠ την κατάργηση των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο, γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακόμα καλά τα νέα ελληνικά. Καταρχήν η άποψή του με βρίσκει σύμφωνο, με βάση αυτά που βλέπω και βιώνω στην τάξη. Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όμως ανακοινώθηκε μια έρευνα, που διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2005‐6, για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στο Γυμνάσιο και αποτυπώνει μια αβασάνιστα θετική εντύπωση των καθηγητών για την εισαγωγή του μαθήματος αλλά και την αύξηση ωρών διδασκαλίας του. Το δελτίο τύπου, όπως τα παραθέτω, φαίνεται να αυτοεκπληρώνει τους ερευνητικούς στόχους της έρευνας και να δικαιώνει (φευ!) τις επιλογές της πολιτείας. Δεν πρόκειται να κρίνω το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά μάλλον έπρεπε να ρωτήσουν τη γνώμη και των άμεσα ενδιαφερόμενων, όπως των μαθητών και των κηδεμόνων τους.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης
& Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διεξήγαγε κατά το σχολικό έτος 2005‐6 πανελλα‐δική έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, με αφορμή τη συγγραφή των νέων βιβλίων και την ανάγκη συγκριτικής αξι‐ολόγησης των παλιών με τα νέα διδακτικά βιβλία, τα οποία εισήχθησαν στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006‐7.
Σκοπός της έρευνας ήταν: α) να διερευνηθεί η λειτουργικότητα των χρη‐σιμοποιούμενων μέχρι το σχολικό έτος 2005‐2006 διδακτικών εγχειριδίων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και η στάση των φιλολόγων α‐πέναντι στο μάθημα και β) να διαπιστωθεί η επίδραση του μαθήματος στην ανάπτυξη της νοητικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών αλλά και στη σωστότερη χρήση της ν.ε. γλώσσας από αυτούς.
Η έρευνα είχε πανελλαδική εμβέλεια και διεξήχθη με τη χρήση ερωτη‐ματολογίου που απευθύνθηκε σε 350 περίπου φιλολόγους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και υπηρετούν σε Γυμνάσια της χώρας, τα οποία ανήκουν και στις 13 εκπαιδευτικές περιφέ‐ρειες. Η επιλογή των Γυμνασίων έγινε‐ μετά από υπόδειξη των σχολικών συμβούλων φιλολόγων και με τη συνεργασία των οικείων διευθύνσεων ‐με κριτήριο την αναλογική αντιπροσώπευση αστικών, ημιαστικών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, αλλά και διαφορετικών τύπων σχολείου (πειρα‐ματικών, μουσικών κ.λπ.)
Τα ερωτηματολόγια υπεβλήθησαν ανώνυμα και απεστάλησαν στο Παι‐δαγωγικό Ινστιτούτο από τις οικείες διευθύνσεις ή από τους διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων σχολείων.
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 ε‐ρωτηματολογίων: 1
• το 97,5 % των ερωτηθέντων φιλολόγων απάντησε ότι θα θεωρούσε «έλλειμμα παιδείας αν οι μαθητές τελείωναν το γυμνάσιο, χωρίς να έρθουν καθόλου σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα»
• το 79,7 % υποστηρίζει ότι η διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο βοηθάει τους μαθητές στη σωστότερη χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας
• το 94,5 % ότι το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας συμβάλλει ουσιαστικά «στη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας»
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 86 % οι φιλόλογοι θεωρούν θετικό το μέτρο του ΥΠΕΠΘ για αύξηση από το σχολικό έτος 2005‐2006 των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.
Τα συντριπτικά υπέρ του μαθήματος ποσοστά της έρευνας δικαιώνουν την εκτίμηση της πολιτείας για την πολλαπλή ωφελιμότητα της συστηματι‐κής διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και δίνουν οριστική απάντηση σε όσους ‐εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας‐επιμένουν να ζητούν τον εξοβελισμό του μαθήματος από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυ‐μνασίων και σε όσους αμφισβητούν τη σημαντική προσφορά του στην ουσι‐αστικότερη εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας, στον περαιτέρω ε‐μπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών όπως και στην ανάπτυξη της κρι‐τικής τους σκέψης.
Επιπλέον αποδεικνύουν ότι η μαθητεία στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα βοηθάει καταλυτικά στη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας και προσφέρει σημαντική υπηρεσία στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στοι‐χείου που είναι από τα βασικότερα αιτήματα της αληθούς παιδείας, η οποία οφείλει να υπηρετεί με περισσή αφοσίωση σήμερα τις ποιότητες του πολιτι‐σμού μας και να διαφυλάσσει, στους χαλεπούς καιρούς μας, στο ακέραιο τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό της.


Ο επίλογος τα λέει όλα... Τα συμπεράσματα δικά σας.

Read more...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναγνώστες

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP